fifa cup CauTHEAD

Người quản lý

 • Mookie Alexander
 • Tim Burke
 • Anton Tabuena
 • Zane Simon
 • Nate Wilcox

Biên tập viên

 • Lewis McKeever
 • Tháng 6 M. Williams

Các nhà văn nhân viên

 • Eddie Mercado

Tác giả

 • Món quà Paul
 • Chris Rini
 • Victor Rodriguez

Người điều hành

 • Zachary Kater
 • Bilal Yusuf